Algemene Voorwaarden

Van:

Storylines Communicatie
Wattbaan 27-56
3439ML, Nieuwegein
KVK: 84145870
BTW-id: NL003921197B34

Op alle opdrachten die wederzijds mondeling of Schriftelijk (op papier of digitaal) zijn geaccepteerd, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden bedoel ik met deze woorden het volgende:

 1. Opdrachtnemer: Storylines Communicatie, ook gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 2. Opdrachtgever: jij als klant, de wederpartij van Storylines Communicatie;
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Storylines Communicatie en Opdrachtgever;
 4. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
 5. Schriftelijk: alle vormen van schriftelijke communicatie en dus ook elektronisch, zoals e-mail, sms, app, zolang de afzender maar met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Storylines Communicatie, op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en op alle vervolgopdrachten;
 2. Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever worden bij dezen uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn daarom niet van toepassing op enige rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 Artikel 2 – Offertes

 1. Een Opdracht wordt aangenomen op basis van een dagprijs, projectprijs of los uurtarief. Het dag/projecttarief wordt vooraf in samenspraak vastgesteld.
 2. In offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en in Euro’s tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Tenzij anders in het aanbod of de offerte vermeld, is het aanbod 14 dagen geldig. Na deze termijn komt het aanbod te vervallen en kan daar geen beroep meer op worden gedaan.
 4. Elk aanbod, in welke vorm dan ook gedaan, kan door Opdrachtnemer Schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Storylines Communicatie zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens.

Artikel 4 – Wijzingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen – tijdig, Schriftelijk en in onderling overleg – de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Storylines Communicatie zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst kwalitatieve consequenties heeft, zal Storylines Communicatie de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5 – Geheimhouding

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende van al haar intellectuele eigendomsrechten, althans is daar de rechtmatig gebruiker of licentiehouder van.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig werk van Opdrachtnemer, zoals modellen en templates openbaar te maken, in sublicentie te geven, te verspreiden, te verkopen of anderszins aan derden te verstrekken of aan derden toegang te verlenen tot deze werken. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze werken opnieuw met eigen informatie te vullen en binnen de eigen organisatie te verveelvoudigen of te wijzigen.

Artikel 7 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Storylines Communicatie op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever.
 2. In het hierboven genoemde geval is Storylines Communicatie bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Storylines Communicatie schadevergoeding te vorderen.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Opdracht tussentijds te beëindigen, tenzij tussen Partijen anders Schriftelijk is overeengekomen.
 4. In het geval van einde van de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zijn Partijen elkaar geen schadevergoeding verschuldigd. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer wel voor alle uitgevoerde werkzaamheden vergoeden conform het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 8 – Klachten en gebreken

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen in alle gevallen uiterlijk binnen een maand na het ontstaan van de klacht Schriftelijk aan Opdrachtnemer gemeld worden. Na deze termijn vervalt elk recht op herstel of schadevergoeding.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Storylines Communicatie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever zinloos geworden is. Dit laatste dient door de Opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Indien het
  alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Storylines Communicatie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9 – Tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.
 2. De tarieven zijn exclusief BTW, reisuren, reiskosten en verblijfkosten, indien anders aangegeven.
 3. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Storylines Communicatie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

 1. Opdrachtnemer zal voor de Opdracht een digitale factuur sturen aan Opdrachtgever.
 2. De facturering van Opdrachten die zijn uitgevoerd op basis van een uurtarief, dag- of projectprijs geschiedt achteraf, tenzij anders overeengekomen.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van 2% per maand.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer kan niet door de Opdrachtgever (of derden) aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde werk te controleren op onrechtmatigheden.
 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van de Opdrachtnemer, maakt.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van de omstandigheid dat Opdrachtnemer toegang heeft tot systemen en informatie van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremmingen in het vervoer, stakingen, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, zal de uitvoering van de overeenkomst opgeschort worden. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Storylines Communicatie niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien Storylines Communicatie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 13 – Rechtskeuze en competentie

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen eerst onderling worden besproken, zodat een minnelijke schikking tot de mogelijkheden behoort, binnen de eerste twee maanden nadat het geschil is ontstaan.
 3. Na deze twee maanden is elk der Partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te arrondissement Midden Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op 'accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren", dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten